زادروز گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

زادروز گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

⏹ ۲۷ اوت (۵ شهریور) زادروز گئورگ ویلهلم فریدریش هگل است. گئورگ ویلهلم فریدریش هگل فیلسوف بزرگ آلمانی و یکی از پدیدآورندگان ایده‌آلیسم آلمانی بود. تاریخ‌گرایی و ایده‌آلیسم او انقلاب عظیمی در فلسفهٔ اروپا به وجود آورد و سنگ بنای مارکسیسم و فلسفه قاره‌ای شد.


عنوان انگلیسی: Georg Wilhelm Friedrich Hegel


وبسایت: 


بنیان‌گذاری شده توسط: 


هشتگ فارسی: #هگل


هشتگ انگلیسی: #hegel