روز دوشنبه اندوهگین

روز دوشنبه اندوهگین

⏹ بیست و یک ژانویه (یک بهمن) روز دوشنبه اندوهگین است. دوشنبهٔ آبی نامی داده شده به تاریخی در اواسط تا اواخر ماه ژانویه است، که گفته می‌شود افسرده کننده ترین روز سال است. این نام در زمان یک کمپن تبلیغاتی شبکهٔ تلویزیونی اسکای تراول در سال دو هزار و پنج میلادی رواج یافت. با این وجود، دانشمندان، دوشنبهٔ آبی را از نظر مفهومی شبه دانش دانسته‌اند و فرمول محاسبهٔ آن را به تمسخر گرفته‌اند. آبی در زبان انگلیسی معنای احساس اندوه و افسردگی هم دارد.


عنوان انگلیسی: Blue Monday


وبسایت: 


بنیان‌گذاری شده توسط: 


هشتگ فارسی:


هشتگ انگلیسی: #bluemonday