روز جهانی شیر

روز جهانی شیر

⏹ ۱۰ اوت (۱۹ مرداد) روز جهانی شیر است. هدف از نامگذاری روزی برای شیرها جلب حمایت‌ از طرف مردم، دولت‌ها و سازمان‌های مربوطه برای مراقبت از این گربه‌سان در معرض انقراض است.

⏺ طبق آمار سال ۲۰۱۵ اتحادیه حفاظت از طبیعت، تخمین زده می‌شود که در کل کره‌ی زمین کمتر از ۲۰ هزار قلاده شیر باقی مانده باشد. تعداد شیرها در ۲۱ سال اخیر ۴۲ درصد کاهش پیدا کرده است. از دست دادن سکونت‌گاه، شکار غیرقانونی و … از جمله دلایل اصلی این کاهش محسوب می‌شود.

⏺ طبق گزارش سازمان‌های حفاظت از حیوانات، شیرها در کشورهای مالی، جمهوری دموکراتیک کنگو ،نیجریه و مالاوی به‌طور کامل منقرض شده‌اند.


عنوان انگلیسی: World Lion Day


وبسایت: https://www.worldlionday.com


بنیان‌گذاری شده توسط: 


هشتگ فارسی:


هشتگ انگلیسی: #worldlionday