روز جهانی تالاب‌‌ها

روز جهانی تالاب‌‌ها

⏹ دو فوریه (سیزده بهمن) روز جهانی تالاب‌‌ها است. در سال ۱۳۴۹ خورشیدی در چنین روزی در شھر رامسر، معاھده‌ای جھانی برای حفاظت از تالاب‌ھا به تصویب رسید که به کنوانسیون رامسر معروف است.

⏺ این پیمان تماما با تلاش و پیگیری‌ھای اسکندر فیروز، ریس وقت سازمان محیط زیست ایران تھیه شد. به او لقب پدر تالاب‌ھا را داده‌اند چرا که اگر او نبود شاید تمامی تالاب‌ھای امروز ایران که به سختی نفس می‌کشند، به مرداب تبدیل گشته بودند.

⏺ تالاب‌ھا از جمله مولدترین محیط‌ھای کره زمین است به‌صورتی که می‌تواند زیستگاه بسیاری از پرندگان، جانوران، حیوانات و گیاھان مختلف بسیاری باشد. تالاب‌ھا ھمچنین نقش بزرگی در اکوسیستم و حیاط بشری را دارا ھستند به‌عنوان مثال برنج یکی از محصولات رایح تالابی، غذای بیش از نیمی از ساکنان زمین را فراھم می‌آورد.

⏺ از کنوانسیون رامسر می توان به عنوان قدیمی ترین معاھده ی بین المللی با تاکید بر حفاظت از محیط زیست در جھان نام برد. طرف‌ھای معاھده در این کنوانسیون موظفند که تالاب‌ھای حائز اھمیت خود را تعیین و با مدیریت صحیح بکوشند تا تعداد پرندگان آبزی را در تالاب‌ھای ذکر شده افزایش دھند و منطقه را به اکوسیستمی مفید و تحت حمایت تبدیل کنند.

⏺ این در حالیست که ارزش اکولوژیک تالاب ھا برای کشورھا ۱۰ برابر جنگل ھا و ۲۰۰ برابر زمین ھای زراعی است. امروزه اما حال تالاب ھای ایران ھیچ خوب نیست. چه تالاب ھایی مانند بختگان،طشک، کم جان، کافتر، مھارلو، ارژن، پریشان، گاوخونی، ھامون، جازموریان، میقان، که در اقلیم خشک و نیمه خشک کشور قرار دارند چه آنھایی که در مناطق مساعد تر و نوار شمالی کشور قرار گرفته اند مانند تالاب انزلی، بوجاق، گمیشان، الماگل، آلاگل، زریوارو … وضعیت ناگواری دارند.

⏺ امید است که بیشتر شاھد وجود انسانھایی ھمچو اسکندر فیروز باشیم و کمتر شدن سدھایی که به بھانه آبادانی و توسعه، سبب مرگ تالاب ھا و تشدید فرایند ویرانگر بیابان زایی شده اند.تالاب ھا و اکوسیستم ھایی که روزگاری بھشت پرندگان و جانداران و گیاھان متفاوتی بوده اند اما امروزه از آنھا با نام مرداب یاد می شود.


عنوان انگلیسی: World Wetlands Day


وبسایت: 


بنیان‌گذاری شده توسط: 


هشتگ فارسی: #روز_جهانی_تالاب_ها


هشتگ انگلیسی: #worldwetlandsday